Kancelaria Wyoming LLC USA

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Kancelarią Wyoming LLC z siedzibą w 2120 Carey Ave, Cheyenne, WY, USA (numer rejestrowy / filing ID: 2014000660181), zwaną dalej "Kancelarią" a klientem Kancelarii, a także założoną przez Kancelarię spółką klienta, zwanymi dalej "Użytkownikiem", dotyczącą korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Kancelarii, zwanej dalej "Witryną" oraz z usług dostępnych za pośrednictwem Witryny zwanych dalej „Usługami“.

2. Poprzez korzystanie z Witryny i Usług Użytkownik oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności, zrozumiał ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Witryna umożliwia zlecenie usług pośrednictwa przy rejestracji podmiotów gospodarczych, składania wniosków, formularzy i innych czynności na zlecenie i/lub w imieniu Użytkowników. Wyżej wymienione usługi nabywane są na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Miejscem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Kancelarią są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Miejscem świadczenia usług są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy jest Sąd na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Stan Wyoming).

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo korzystania z usług podwykonawców podczas realizowania wszystkich usług dostępnych poprzez Witrynę.

5. Za usługę pośrednictwa Kancelaria poprzez Witrynę pobiera opłatę z góry. W momencie nabycia i opłacenia Usługi pośrednictwa Użytkownikowi nie przysługuje całościowy ani proporcjonalny zwrot poniesionych opłat.

6. Kancelaria nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych ani doradztwa prawnego.

7. Niniejsza witryna (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony), jest prowadzona przez Kancelarię.

II. Obowiązki Użytkownika

1. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie treści niniejszego regulaminu oraz zawartej w niej polityki prywatności.

2. Poprzez korzystanie z Witryny Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji dotyczących Użytkownika zgodnie z polityką prywatności.

3. Rejestrując się na Witrynie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie okresowych wiadomości e-mail dotyczących usług, w szczególności dotyczących terminów płatności i sprawozdawczości.

4. Użytkownik świadomie i według własnego uznania przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystywaniem adresu siedziby Kancelarii, adresem internetowym Witryny.

III. Obowiązki Kancelarii

1. Kancelaria świadczy usługi pośrednictwa o jakich mowa w pkt. I ppkt 3 niniejszego regulaminu, szczegółowo opisane w Witrynie internetowej Kancelarii, w tym także usługi dodatkowe.

2. O ile Zakres Usług Kancelarii ograniczony jest do rejestracji spółki, zgodnie z zamówieniem Użytkownika, Użytkownik potwierdza niniejszym i przyjmuje do wiadomości, że Kancelaria nie zapewnia i nie będzie zapewniać adresów do korespondencji handlowej, a ponadto nie świadczy i nie będzie świadczyć na rzecz Użytkownika usług w zakresie przekazywania mu korespondencji handlowej. Kancelaria wyłącza wszelkie zakładane, domniemane lub faktyczne obowiązki przekazywania rzeczy otrzymanych w imieniu Użytkownika w związku z nieuprawnionym wykorzystywaniem przez Użytkownika adresu siedziby Kancelarii, a w szczególności Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzekazanie takich rzeczy.

3. Użytkownik i Kancelaria występują w stosunkach wzajemnych w charakterze niezależnych podmiotów gospodarczych, a niniejszy regulamin nie ustanawia pomiędzy stronami stosunku umowy agencji, joint venture stosunku pracy, ani innych wprost w niniejszym regulaminie nie wskazanych. Z wyłączeniem Stron występujących z ramienia Kancelarii oraz Stron zwalnianych z odpowiedzialności w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, a także licencjodawców i dostawców Kancelarii w zakresie wskazanym wyraźnie w niniejszym regulaminie, żadne inne osoby ani podmioty nie są beneficjentami świadczeń pomiędzy Kancelarią, a Użytkownikiem.

4. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że każde faktyczne lub potencjalne naruszenie niniejszego regulaminu bądź naruszenie praw zastrzeżonych lub innych praw stron trzecich przez Użytkownika będzie skutkować obowiązkiem naprawienia szkody poniesionej przez Kancelarię, jej licencjodawców i dostawców, w związku z czym będzie uprawniało odpowiednio Kancelarię lub jej licencjodawców i dostawców do wystąpienia na drogę sądową.

IV. Licencja

Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu, Kancelaria udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej na zasadach określonych w niniejszej Umowie, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Witryny i Usług, bez prawa do udzielania dalszych licencji. Zabrania się kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, sprzedaży, odsprzedaży, dystrybucji, odwiedzania lub wykorzystywania w inny sposób do jakiegokolwiek celu komercyjnego Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Kancelarii. O ile inne postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, nie udziela ona Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej Kancelarii ani żadnego innego podmiotu. Licencja udzielana w niniejszym artykule jest udzielana pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W razie naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu natychmiast ustaje obowiązywanie praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie niniejszej licencji.

V. Dane użytkownika

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z określonych Usług, Użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik oświadcza, że wszelkie przekazane przez niego dane Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub w innej formie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i Usług, w tym między innymi adres pocztowy Użytkownika, będą aktualne, kompletne i rzetelne, a Użytkownik będzie uaktualniał te informacje w miarę potrzeb w celu utrzymania ich kompletności i rzetelności, odwiedzając swój osobisty profil.

2. W związku z zamawianymi Usługami Użytkownik będzie zobowiązany do podania nazwy użytkownika i hasła, bądź też nazwa użytkownika i hasło zostaną mu przydzielone. Użytkownik odpowiada w pełnym zakresie za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy. Użytkownik nie może w żadnym momencie korzystać z konta, nazwy użytkownika ani hasła żadnego innego Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadamiania Kancelarii o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania z jego konta, nazwy użytkownika lub hasła. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku skorzystania przez inną osobę z hasła Użytkownika, za jego wiedzą lub bez jego wiedzy.

VI. Informacje urzędowe przekazywane przez użytkownika

1. Świadczone przez Kancelarię usługi pośrednictwa przy rejestracji spółek wymagają składania dokumentów urzędowych do określonych organów władz federalnych w Stanach Zjednoczonych, stanowych lub lokalnych, zwanych dalej wspólnie „Organami władz publicznych“. W celu sporządzenia i złożenia dokumentów urzędowych konieczne jest złożenie do właściwego Organu władz publicznych określonych informacji (np. nazwy spółki LLC, nazwy i adresu pełnomocnika spółki LLC, nazwisk i adresów członków zarządu i członków władz spółki LLC bądź wspólników i kierownictwa spółki LLC), zwanych dalej „Informacjami urzędowymi“.

2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszystkie przekazywane przez niego Informacje urzędowe będą kompletne i rzetelne, a Kancelaria, w ramach prowadzonej działalności, nie sprawdza i nie ma podstaw do sprawdzania informacji urzędowych przekazanych przez Użytkownika. Kancelaria nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień w przedmiocie aktualności i rzetelności informacji urzędowych oraz niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek informacji urzędowych przekazanych przez Użytkownika.

3. Użytkownik upoważnia niniejszym wyraźnie Kancelarię do składania podpisu w imieniu Użytkownika na dokumentach urzędowych w zakresie niezbędnym do umożliwienia Kancelarii wykonywania obowiązków ciążących na niej na podstawie niniejszego regulaminu, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictwa na rzecz podwykonawców Kancelarii.

VII. Korespondencja

1. Wszelka korespondencja wymagana lub dopuszczona do sporządzenia i przekazania na podstawie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej. Kancelaria będzie przekazywała wszelkie zawiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną na ostatni znany adres e-mail przekazany Kancelarii przez adresata. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby jego adres e-mail w aktach kancelarii był prawidłowy i aktualny, a wszelkie zawiadomienia kierowane do Użytkownika uznawane są za skuteczne z chwilą wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na taki adres. Użytkownik przekazywał będzie wszelką korespondencję do Kancelarii pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wyoming.com.pl. Wszelką korespondencję do Kancelarii uznaje się za skutecznie doręczoną po otrzymaniu zwrotnego poświadczenia odbioru drogą elektroniczną.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelka korespondencja otrzymana od Kancelarii drogą elektroniczną, w tym SMS spełnia prawny wymóg formy pisemnej takiej korespondencji.

3. Korespondencja, w tym każda komunikacja pomiędzy Kancelarią i Użytkownikiem odbywa się w j. polskim lub angielskim. Wszelka dokumentacja urzędowa, sądowa, finansowa, księgowa wykorzystywana w kontaktach z instytucjami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przygotowywana jest wyłącznie w j. angielskim.

VIII. Opłaty

1. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty w związku z zamówionymi przez siebie usługami za pośrednictwem Witryny Kancelarii, szczegółowo opisane na stronie internetowej Kancelarii.

2. Opłata rejestrowa należna jest w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3. Opłata roczna abonamentowa pobierana jest z góry, w każdą rocznicę zarejestrowania spółki i obejmuje udostępnienie adresu rejestrowego zarejestrowanej spółce, koszt obsługi agenta rejestrowego oraz przygotowanie stanowego zeznania podatkowego spółki, a także roczny stanowy podatek ryczałtowy.

4. Opłaty za usługi dodatkowe, szczegółowo opisane na stronie internetowej witryny Kancelarii, zamówione przez Użytkownika, pobierane są za rok z góry, w chwili ich zamówienia i w każdym kolejnym roku z góry, w rocznicę zamówienia usługi.

5. Ceny poszczególnych usług pośrednictwa, w tym płatności za usługi dodatkowe, wskazane są w Witrynie internetowej Kancelarii. Płatność za każdą zakupioną usługę następuje z góry na poczet realizacji usługi pośrednictwa zamówionej przez Użytkownika, na podstawie wygenerowanej z systemu informacji o należnej opłacie, wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika z chwili rejestracji.

6. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem integratora płatności (np. tpay.com). Po wniesieniu należnych opłat, zgodnie ze złożonym zamówieniem, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie (wykaz) zamówionych usług i/lub formularze, dokumenty, kwestionariusze wymagające uzupełnia poprzez podanie przez Użytkownika danych warunkujących poprawne wykonanie zamówionej usługi przez Kancelarię.

7. Na życzenie Użytkownika, Kancelaria dopuszcza wnoszenie opłat w inny sposób np.

bezpośrednim przelewem bankowym na rachunek Kancelarii lub kartą kredytową. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Kancelarii potwierdzenia wykonania operacji bankowej za zamówioną usługę. Niedostarczenie potwierdzenia lub dostarczenie potwierdzenia z opóźnieniem może skutkować odpowiednio niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zamówionej usługi, a tym samym niedotrzymaniem, przez spółkę, urzędowych terminów i konsekwencji z tym związanych, za co Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowolnych informacji poprzez adres e-mail i SMS na numery i adresy udostępnione przez użytkowania w Witrynie Kancelarii.

IX. Witryny zewnętrzne

1. Witryna może być połączona odnośnikami z witrynami innych podmiotów, zwanymi dalej Witrynami zewnętrznymi, z których część jest stronami podmiotów współpracujących z Kancelarią. Kancelaria nie ma wpływu na treści oraz działanie Witryn zewnętrznych. Kancelaria nie zweryfikowała i nie może weryfikować ani kontrolować całości materiałów, w tym oprogramowania komputerowego i innych towarów lub usług, udostępnianych na witrynach zewnętrznych lub poprzez witryny zewnętrzne. W związku z powyższym Kancelaria nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień ani też nie ręczy za żadne witryny zewnętrzne ani za rzetelność, aktualność, zawartość, przydatność, zgodność z prawem i jakość informacji, materiałów, towarów lub usług udostępnianych za pośrednictwem witryn zewnętrznych.

2. Kancelaria nie gwarantuje rzetelności, kompletności ani przydatności żadnych informacji udostępnionych Witrynie, które pochodzą od podmiotów trzecich, oraz nie przyjmuje na siebie, nie potwierdza i nie akceptuje odpowiedzialności za rzetelność ani wiarygodność jakichkolwiek opinii, rad lub oświadczeń przekazywanych przez podmiot trzeci poprzez Witrynę i Usługi. Kancelaria nie odpowiada w żadnym przypadku za żadne straty ani szkody wynikające z działania Użytkownika w oparciu o informacje lub inne treści opublikowane na Witrynie lub przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej lub przez jakąkolwiek osobę trzecią.

3. Użytkownik oświadcza, że w przypadku łączenia się lub wykorzystywania Witryny zewnętrznej odpowiada on za:

• zastosowanie niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia użytkownika i jego systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi, złośliwym kodem oraz inną szkodliwą lub niszczycielską zawartością;

• pobieranie, wykorzystywanie lub nabywanie materiałów o charakterze nieprzyzwoitym, obscenicznym, obraźliwym lub z innego powodu budzących sprzeciw lub niezgodnych z prawem bądź też zawierających błędy techniczne, błędy pisarskie oraz inne błędy; • pobieranie, wykorzystywanie lub nabywanie materiałów naruszających prawa do prywatności, prawa wydawnicze, prawa własności intelektualnej oraz inne prawa zastrzeżone stron trzecich, bądź też podlegających dodatkowym określonym lub nieokreślonym warunkom i regulaminom;

• wszelkie obciążenia finansowe lub inne zobowiązania wobec osób trzecich, wynikające z transakcji lub innych czynności.

X. Treści zakazane

1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie korzystał z Witryny ani Usług do wysyłania, publikowania, przekazywania, prezentowania, wykonywania i rozpowszechniania żadnych treści, informacji ani materiałów, które:

• mają charakter oszczerczy, zniesławiający, obraźliwy, stanowią groźby, są przepełnione przemocą, są napastliwe, obsceniczne, sprośne, nieprzyzwoite, niestosowne lub pornograficzne;

• stanowią pornografię dziecięcą;

• służą pozyskiwaniu danych osobowych od jakichkolwiek osób niepełnoletnich lub wykorzystywaniu takich osób (wykorzystywaniu seksualnym lub przemocy);

• zachęcają, skłaniają lub zagrażają wyrządzeniem fizycznej krzywdy innej osobie;

• promują lub gloryfikują nietolerancję na tle rasowym, zawierają słownictwo o charakterze mowy nienawiści i/lub o charakterze rasistowskim bądź szerzącym nienawiść wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób;

• aprobują korzystanie z twardych narkotyków i substancji niedozwolonych;

• reklamują lub zachęcają w inny sposób do wyłudzania środków lub stanowią wyłudzenie towarów lub usług;

• Kancelaria zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Witryny i Usług przez Użytkownika lub wysyłania przez niego, publikowania, przekazywania, prezentowania, wykonywania lub rozpowszechniania wyżej wymienionych treści.

XI. Własność intelektualna

1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że podczas korzystania z Witryny i Usług będzie przestrzegał prawa i nie będzie naruszał praw własności intelektualnej innych osób.

2. Nazwa Kancelaria Wyoming LLC, adres strony wyoming.com.pl oraz logo Kancelarii, zwane dalej łącznie „Znakami Kancelarii” stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe spółki Kancelaria Wyoming LLC. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, znaki graficzne, logotypy i nazwy domen pojawiające się na Witrynie mogą stanowić znaki towarowe stron trzecich.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i Usług ani niniejszy regulamin nie stanowi udzielenia Użytkownikowi żadnych praw, udziałów ani korzyści, ani też żadnej licencji na zwielokrotnianie lub inne wykorzystywanie Znaków Kancelarii ani żadnych znaków towarowych, znaków usługowych, znaków graficznych, logotypów lub nazw domen należących do stron trzecich.

4. Wszelkie treści i inne materiały dostępne za pośrednictwem Witryny i Usług, w tym między innymi logo Kancelarii, projekt, tekst, grafika oraz inne pliki, a także ich dobór, rozmieszczenie i organizacja, stanowią własność spółki Kancelaria Wyoming LLC lub licencjodawców i dostawców Kancelarii. O ile niniejszy regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, poprzez korzystanie przez Użytkownika z Witryny i Usług nie są udzielane Użytkownikowi prawa, udziały ani korzyści wynikające z dysponowania materiałami.

XII. Postępowanie reklamacyjne

1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Kancelarię, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail: kancelaria@wyoming.com.pl zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem:

• danych Użytkownika składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego oraz numeru zamówienia,

• zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,

• proponowanego przez Użytkownika sposobu zakończenia reklamacji.

W przypadku złożenia reklamacji niezawierającej wskazanych powyżej elementów, Użytkownik będzie poproszony o ich uzupełnienie.

2. Każda reklamacja z żądaniem zwrotu środków za Usługę, której jakość nie jest dla Użytkownika satysfakcjonująca, rozpatrywana jest przez Kancelarię indywidualnie. Żądanie zostanie zaspokojone wyłącznie w przypadku, jeśli Kancelaria stwierdzi, że Usługa nie została wykonana lub została wykonana niezgodnie z zamówieniem. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie do 14 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Kancelarię.

XIII. Gwarancja

Kancelaria ani jej licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują, że witryna i usługi będą zgodne z wymaganiami sprzętowymi użytkownika, że witryna lub usługi będą działać bez zakłóceń i błędów i że dokumenty wysłane przez Użytkownika na serwery Kancelarii faktycznie wpłyną do kancelarii.

XIV. Zwolnienie z odpowiedzialności przez użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich obowiązków związanych z zapłatą wszelkich podatków dochodowych, VAT-u, podatków od wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, podatków obrotowych etc. związanych z funkcjonowaniem zarejestrowanej spółki. Kancelaria świadczy usługi pośrednictwa w zakresie sprawozdawczości podatkowej i finansowej w zakresie i na warunkach opisanych w Witrynie.

XV. Zakończenie usługi

1. Chęć rezygnacji z dowolnej usługi zamówionej i zakupionej za pośrednictwem Witryny, tym także chęć zamknięcia i wyrejestrowania spółki LLC, Użytkownik ma obowiązek zgłosić Kancelarii najpóźniej za 7-dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, liczonego od chwili zamówienia tej usługi. W przeciwnym razie, Kancelaria obciąży Użytkownika kwotą równą cenie usługi za kolejny okres rozliczeniowy zgodnie z informacjami szczegółowo opisanymi na stronie internetowej Kancelarii.

2. Po wypowiedzeniu Usług Użytkownik zobowiązuje się do wykreślenia Kancelarii jako Pełnomocnika ze wszystkich rejestrów prowadzonych przez wszelkie organy władz państwowych, do których Użytkownik lub jednostka gospodarcza Użytkownika wystąpiła o rejestrację Kancelarii jako odbiorcy korespondencji urzędowej. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Kancelarii dokumentacji w zakresie wystarczającym do potwierdzenia wykreślenia Kancelarii jako Pełnomocnika. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania takiej dokumentacji przed spełnieniem warunku zaprzestania świadczenia usług, określonych w niniejszym regulaminie.

3. Jeżeli pomimo dołożenia uzasadnionych starań Użytkownik nie będzie w stanie uzyskać stosownej dokumentacji potwierdzającej wykreślenie Kancelarii jako Pełnomocnika/pośrednika Użytkownika lub jego jednostki gospodarczej, Użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji. Użytkownik potwierdza, że podpisanie przez niego zaświadczenia o rezygnacji będzie miało skutek tożsamy z przekazaniem dokumentacji zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu oraz zwalnia Kancelarię z wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jego jednostki gospodarczej w odniesieniu do usług dostarczania korespondencji urzędowej oraz wszelkich innych usług przewidzianych w niniejszym regulaminie.

4. Użytkownik potwierdza, że po skutecznym wypełnieniu obowiązków wynikających z części IV niniejszego regulaminu Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przekazywanie wszelkich dokumentów urzędowych wystawianych na Kancelarię lub doręczanych do Kancelarii jako Pełnomocnika/pośrednika Zleceniodawcy. Z zastrzeżeniem wszystkich ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w niniejszej umowie, Użytkownik zwalnia niniejszym Kancelarię z wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jednostki gospodarczej Użytkownika, powstałej po dacie wejścia w życie i dotyczącej doręczania korespondencji urzędowej oraz wszelkich innych usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy.

5. Zakończenie korzystania z usług skutkuje automatycznym ustaniem obowiązywania wszelkich praw i licencji udzielonych Użytkownikowi na podstawie regulaminu, w tym wszelkich praw do korzystania z Witryny i Usług. Po zaprzestaniu świadczenia usług zgodnie z regulaminem, Kancelaria może, odstąpić od świadczenia wszelkich usług, w tym między innymi usług pośrednictwa, usunąć z systemów Kancelarii wszelkie Dane osobowe Użytkownika oraz wszelkie inne akta i informacje udostępnione Kancelarii przez Użytkownika lub związane w inny sposób z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub Usług.

6. Po rozwiązaniu Umowy Kancelaria zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań uznanych przez siebie za konieczne w celu uniemożliwienia Użytkownikowi nieuprawnionego korzystania z Witryny i Usług, w tym między innymi do stosowania barier technologicznych, takich jak mapowanie IP oraz bezpośredni kontakt z dostawcą Internetu obsługującym Użytkownika.

7. Jeżeli Kancelaria według własnego uznania podejmie kroki prawne przeciwko Użytkownikowi w związku z faktycznym lub podejrzewanym naruszeniem niniejszej Umowy, Kancelarii przysługuje prawo do odzyskania od Użytkownika w ramach postępowania, a Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do zapłaty na rzecz Kancelarii, uzasadnionych kosztów poniesionych przez Kancelarię oraz kosztów obsługi prawnej wynikłych z prowadzenia odnośnego postępowania.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 06.12.2018