Kancelaria Wyoming LLC USA

Brak CIT od spółek komandytowych

Od maja 2021 roku spółki komandytowe zostały objete podatkiem CIT czyli, de facto, podwójnie opodatkowane. To fatalna informacja dla wszystkich przedsiębiorców, którym transparentność podatkowa spółek komandytowych zapewniała optymalne i jednocześnie bezpieczne narzędzie do prowadzenia biznesu.

Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkiem CIT zostały objęte, mające siedzibę lub zarząd na terytorium polski, spółki komandytowe, oraz niektóre spółki jawne. Te drugie mogą uniknąć dodatkowego opodatkowania, pod warunkiem spełnienia dodatkowych obciążeń biurokratycznych.

Zmiany te pokazują z jak nieprzyjaznym i nieprzewidywalnym otoczeniem prawno-biznesowym muszą się zmagać polscy przedsiębiorcy.

Czy wykorzystanie spółki LLC z Wyoming w strukturze polskiej spółki komandytowej jest sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonego biznesu?

Zdecydowanie, tak!

W przypadku spółek zagranicznych, ustawa znajduje zastosowanie tylko dla spółek mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Druga część zdania jest w tym przypadku kluczowa bowiem, o ile spółka LLC z Wyoming jest osobą prawną, o tyle z punktu widzenia prawa amerykańskiego jest jednocześnie podmiotem transparentnym podatkowo, co oznacza, że nie podlega w USA opodatkowaniu podatkiem CIT, jeśli tylko spółka sama nie zdecyduje się wybór tej formy opodatkowania. Następuje to jednak zawsze i tylko na wniosek władz spółki.

W konsekwencji, amerykańska spółka LLC nie mieści się w żadnej kategorii podatników wymienionych w ustawie, w efekcie czego, spółka taka opodatkowana jest na poziomie wspólnika, a nie spółki. W sytuacji, gdy wspólnikiem jest polski rezydent podatkowy, a spółka LLC nie prowadzi działalności w USA, to osoba fizyczna będąca właścicielem spółki LLC zapłaci tylko jeden podatek – swój PIT we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym (19% podatek liniowy lub podatek progresywny w zależności od indywidualnego wyboru podatnika).

Spółka LLC z Wyoming jako wspólnik spółki komandytowej

 

I tu przechodzimy do konstrukcji spółki komandytowej wykorzystującej jako udziałowca lub udziałowców spółki LLC z siedzibą w Wyoming.

Dotychczasowy, klasyczny model spółki komandytowej, w roli komplementariusza stawiał polską spółkę z o.o., która miała relatywnie nieduży udział w zysku spółki komandytowej, lecz zapewniała bezpieczeństwo, a w roli komandytariusza – zazwyczaj osobę lub osoby fizyczne, nie ponoszące żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a jednocześnie korzystające z dużego udziału w zysku w spółce.

Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę powodują, że bycie komandytariuszem przestaje być opłacalne, gdyż zostaje on objęty podwójnym opodatkowaniem – najpierw CIT na poziomie spółki komandytowej, a następnie PIT przy wypłacie dywidendy.

Inaczej jednak wyglądać będzie sytuacja w przypadku komplementariusza. Co do zasady, zysk wypłacany komplementariuszowi także będzie opodatkowany, lecz komplementariusz będzie mógł pomniejszyć ten podatek o część podatku CIT zapłaconego już wcześniej przez spółkę komandytową (zgodnie z udziałem komplementariusza w zysku spółki komandytowej).

W praktyce oznacza to tyle, że w roli komplementariusza warto teraz wykorzystać transparentną podatkowo spółkę LLC z Wyoming, z przypisanym udziałem w zysku spółki komandytowej na poziomie nawet 99%. Zgodnie z wywodem zaprezentowanym wcześniej, amerykańska spółka LLC jako komplementariusz polskiej spółki komandytowej i jednocześnie podmiot transparentny podatkowo nie zapłaci dodatkowo podatku od udziału w zysku i tym samym, uniknie podwójnego opodatkowania. W efekcie otrzymamy nie tylko optymalizację podatkową, ale także znacząco większe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, bowiem komplementariusz w postaci amerykańskiej spółki LLC to w praktyce ograniczenie całej odpowiedzialności do wysokości majątku spółki LLC, która z uwagi na bardzo liberalne przepisy stanu Wyoming nie musi posiadać ani majątku, ani nawet kapitału założycielskiego.

Spółka LLC z Wyoming jako wspólnik spółki komandytowej - suma korzyści